Sök
Filter
Stäng

Integritetspolicy

Innehållsförteckning

 

 1.       Bakgrund
 2.       Definitioner
 3.       Personuppgiftsansvariga
 4.       Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter
 5.       Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 6.       Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
 7.       Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 8.       Cookies
 9.       Dina rättigheter
 10.   Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 11.   Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 12.   Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 13.   Tillsyn och efterlevnad
 14.   Övrigt
 15.   Ändring av Integritetspolicyn
 16.   Hur kommer du i kontakt med oss?

1.      Bakgrund

Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att The Image värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Integritetspolicyn beskriver hur The Image behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då The Image tillhandahåller varor och tjänster till dig vid köp och beställning i någon av våra butiker (ii) vid övrig kontakt med oss i någon av våra butiker, via theimage.se, e-post eller telefon.

 

2.      Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, födelsedatum, betalkortsnummer, e-postadress och telefonnummer (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

 

3.      Personuppgiftsansvariga

The Image, som drivs av Electra Sweden AB, org. nr 556492–6078, med adress Box 730, 391 27 Kalmar genom www.theimage.se, och de fysiska butikerna inom affärskedjan The Image samarbetar kring försäljning och marknadsföring under varumärket The Image. Electra Sweden AB och den enskilda The Image-butik (tillsammans ”The Image” ”vi”) hos vilken du kan ha registrerat dina Personuppgifter Behandlar i detta syfte dina Personuppgifter och är gemensamt personuppgiftsansvariga för Behandlingen.

4.      Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 5, 6 och 7 i denna Integritetspolicy.

Ändamål

 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av varor och tjänster i någon av våra butiker.

 •          Kontaktuppgifter
 •          Personnummer
 •          Betalningsuppgifter
 •          IP-adress, sök och klickhistorik samt order- och köphistorik

Fullgörande av avtal om köp.

24 månader efter att kundförhållandet upphört.

 

För att kunna marknadsföra The Image och erbjuda dig rabatter och förmånliga erbjudanden.

 •          Kontaktuppgifter
 •          Personnummer

.

Berättigat intresse.

24 månader efter att kundförhållandet upphört.

 

För att tillhandahålla kundtjänst och service.

 •          Kontaktuppgifter
 •          Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Berättigat intresse.

24 månader efter att ditt ärende är avslutat.

För att efterleva lagkrav, såsom bokföringslagen eller penningtvättslagen.

 •          Kontaktuppgifter
 •          Personnummer
 •          Betalningshistorik
 •          Korrespondens
 •          Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Rättslig förpliktelse.

Så länge vi är skyldig att spara uppgifterna enligt lag.

 

5.      Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

The Image Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen sker Behandlingen i syfte att:

 •          Tillhandahålla varor och tjänster och i övrigt uppfylla det köpeavtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning;
 •          Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, t.ex. när du kontaktar vår kundtjänst via e-post eller telefon;
 •          Lämna information och rikta marknadsföring per post, e-post och sms avseende våra varor och tjänster;
 •          Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 •          Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; och
 •          Följa tillämplig lagstiftning.

 

Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra varor eller tjänster du efterfrågat, beställt eller köpt.

 

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid genomförande av köp eller beställning, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Sådana Personuppgifter skyddar vi på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adress till dig, och kreditvärderingsinstitut eller banker varifrån vi får uppgifter om kreditvärdighet.

 

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter, t.ex. vid ett köp, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss produkt eller tjänst, kan det leda till att du inte kommer att kunna genomföra ditt köp eller din beställning.

6.      Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

VID KÖP OCH BESTÄLLNINGAR

 

De Personuppgifter vi Behandlar vid genomförande av ett köp eller beställning i någon av våra fysiska butiker är:

(i)          För- och efternamn;

(ii)        Faktura- och leveransadress;

(iii)      Telefonnummer;

(iv)      E-postadress;

(v)        Personnummer;

(vi)      Betalningsuppgifter;

(vii)    Köphistorik

 

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att The Image ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av produkter och tjänster och därmed fullgöra köpeavtalet med dig.

 

Personuppgifterna kan även användas vid efterkommande merförsäljning genom att vi tillhandahåller dig erbjudanden om förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudan till event, gåvor eller annan direktmarknadsföring som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som tidigare kund förmånliga erbjudanden och en bättre kund- och köpupplevelse. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som kund på ett effektivt sätt.

 

 

VID KUNDTJÄNST OCH SERVICE

 

De Personuppgifter vi Behandlar då du kommunicerar med oss är:

 

(i)          För- och efternamn;

(ii)        Faktura- och leveransadress;

(iii)      Telefonnummer;

(iv)      E-postadress;

(v)        Personnummer;

(vi)      Betalningsuppgifter;

 

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att The Image ska kunna tillhandahålla en god service via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

FÖR ATT EFTERLEVA LAGKRAV

 

Vissa av de Personuppgifter som The Image samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav på produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, till exempel vid misstanke om en defekt eller hälsovådlig vara. Det kan också krävas av bokföringslagen (1999:1078) eller penningtvättslagen (2017:630). Personuppgifter som Behandlas för att The Image ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser är normalt sett:

 

(i)          För- och efternamn;

(i)          Telefonnummer;

(ii)        Betalningshistorik;

(iii)      E-postadress;

(iv)      Personnummer;

(v)        Korrespondens med dig; och

(vi)      Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken vara du har köpt och eventuella klagomål på varan. 


7.      Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

Personuppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja eventuella garantiåtaganden samt reklamationsärenden sparas så länge som det krävs, vilket utgör en tidsperiod om 36 månader från köpet.

 

Befintliga kunders Personuppgifter lagras endast i marknadsföringssyfte under 24 månaders tid efter det att kundförhållandet upphört, det vill säga efter att varan eller tjänsten är levererad och betald eller att garantitiden löpt ut. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.  

 

Om du har lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, Behandlar The Image dina Personuppgifter för det ändamålet fram till dess att du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre samtycker till att mottaga direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.   

 

Personuppgifter som lämnas till oss i samtal med kundtjänst m.m. och som inte leder till ett köp, gallras 24 månader efter att ditt ärende hos oss är avslutat.

 

För att möjliggöra för The Image att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en juridisk process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

8.      Cookies

Vi använder oss av cookies på theimage.se. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie policy.

9.      Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

 

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar The Image såsom personuppgiftsansvariga. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

 

Rätt till radering

Du har rätt att begära att The Image, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

(i)                 om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,

(ii)               om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,

(iii)             om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,

(iv)             om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,

(v)               om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller

(vi)             om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att The Image tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

(i)                 om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,

(ii)               när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas, och

(iii)             när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer The Image endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. The Image kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.   

10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Viss Behandling av Personuppgifter kan komma att baseras på att vi har ditt samtycke. Detta är till exempel fallet när du i kontakt med oss meddelat att du önskar erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring. Du bestämmer om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på det sätt som framgår nedan eller genom att följa länken i utskicket.

11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster och produkter anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, till exempel till The Image koncernbolag med intressebolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster eller som tillhandahåller tryck och distribution. The Image vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. The Image ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

 

Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag eller bank.

 

The Image kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina Personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

 

The Image kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.

12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar The Image en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga Personuppgifter såsom kreditkortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa Personuppgifter genom kryptering. The Image vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. The Image tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet.

13. Tillsyn och efterlevnad

Om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till relevant myndighet, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se. Vi tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna Integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina Personuppgifter. Digitalbutikerna utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

14. Övrigt

The Image  tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. The Image är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part, bland annat tjänst för leverans av den vara du beställt av oss där eventuellt kreditinstitut och fraktbolag behandlar dina Personuppgifter i enlighet med sina egna villkor. Detsamma gäller om det finns en länk på theimage.se som länkar till andra webbplatser.  

15. Ändring av Integritetspolicyn

The Image förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av tillämpliga regler gällande dataskydd. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i våra varor och tjänster.

16. Hur kommer du i kontakt med oss?  

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

 

Electra Sweden AB, org. nr 556492–6078,

Box 730, 391 27 Kalmar,

E-post: info@theimage.se

Tel. nr: 0480-58400